Algemeen

GESPECIALISEERD IN JURIDISCHE EN PROCEDURELE AUDITS

Naar het zich laat aanzien is vanaf 2018 elke onderneming die volgens artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als financiële onderneming wordt aangemerkt verplicht om een onafhankelijke auditfunctie in te stellen (art 2d). Een uitzondering hierop zal gelden voor de eenmanszaak en natuurlijke personen.

Reeds vanaf 1 januari 2015 is elk trustkantoor op basis van artikel 7 van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (‘Rib 2014’) verplicht een natuurlijke persoon als auditor te hebben aangesteld, voor toezicht op de organisatie en de bedrijfsvoering.

Een auditor controleert een financiele instelling (Wft, Wtt) of financiele onderneming (Wwft) op naleving van de eigen procedures en de wet- en regelgeving. Daarnaast controleert de auditor de uitvoering van de compliancefunctie. De audit moet onafhankelijk en effectief zijn.

AUDIT PARTNERS geeft, formeel sinds 2015 maar in de praktijk al veel langer, op een pragmatische manier invulling aan de auditfunctie. De auditors zijn duidelijk over wat wel en wat niet kan binnen uw organisatie. Zij hebben ruime ervaring in de financiële sector en zijn gewend om kritisch en opbouwend te zijn. Daarmee worden cliënten ondersteund in het verbeteren van hun organisatie. Elke audit wordt afgerond met een handzame en direct toepasbare rapportage.